Vize organizace

Společnost

Přáli bychom si žít ve společnosti, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založená na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.

Vzdělávání

Za klíčové považujeme vzdělávání, které umožňuje každému naplno rozvíjet svůj potenciál, nacházet své místo ve společnosti a přebírat zodpovědnost za sebe i svět.

Učitel naživo & Ředitel naživo

Vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jako jeho učitelé a ředitelé. Věříme, že jen kvalitně připravení a motivovaní učitelé a ředitelé mohou naplno rozvinout potenciál dětí. Proto vyvíjíme a šíříme inovativní programy pro jejich přípravu a spolu s dalšími aktéry chceme prosazovat systémové změny ve vzdělávání.

Vize programu Ředitel naživo

Chceme ředitele, kteří trvale zařizují, že se v jejich škole každé dítě učí naplno a s radostí. Takový ředitel:

  • získává ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj
  • buduje učící se společenství naplňující vizi školy
  • neustále sleduje dopad výuky na učení a spokojenost dětí.

Naše hodnoty a principy

Žijeme vizí

Program je řízen vizí, která je pro účastníky přitažlivá natolik, že jsou ochotni investovat čas a úsilí do jejího následování. Vize určuje, co a jak se v programu bude dít.

Mezinárodní rozměr

Vzdělávání přesahuje státní hranice. Spolupráce a inspirace přesahující hranice akceleruje rozvoj lidí a know-how.

Sdílení a spolupráce

Skutečné naplnění sebe sama je ve společenství s druhými. Aktivně pracujeme na tom, abychom dali prostor vzniku týmu. Setkávání a prostor pro seznámení a sdílení jsou hodnotou samy o sobě. Kvalitní vzdělávání a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí bezpečí a důvěry, které vytváříme společnou péčí všech. Sdílení zkušeností, hodnot a cílů nás posiluje.

On-the-job

Vzdělávání musí být napojené na specifický kontext (školy, osobnosti), bez kterého není účinné. Věříme, že velká část učení se bude dít přímo v domovské škole účastníků, kde budou praktikovat přístupy a postupy, které si přinesou z programu. Výsledky potom budou moci reflektovat v komunitě ostatních účastníků.

Sebehodnocení

Proces učení není nikdy ukončený. Rozvoj metakognice a sebeřízení (seberegulace) pomůže účastníkům v učení i po skončení intenzivní fáze programu a přechodu do učící se komunity. Každý vzdělávací program je jen součástí celoživotního vzdělávání.

Reflektivní přístup

Reflexe vlastní zkušenosti je účinný nástroj učení a zlepšování se. Zprostředkování zkušenosti přímo z praxe je pro nás zásadní. Vědecká reflexe a výzkum nabízí informace a koncentrovanou zkušenost expertů a praktiků o tom, co je a není užitečné. Vzdělavatel vychází z reflektované zkušenosti a nejnovějšího výzkumu.

Každý na vlastní cestě

Za smysluplné považujeme takové vzdělávání, kde každý může rozvíjet co nejlépe svůj potenciál. Účastník si sám plánuje cestu a nastavuje si přiměřené výzvy. Přebírá odpovědnost za svůj vlastní rozvoj. Na této cestě je mu různými formami poskytnuta individuální podpora.

Rozmanitost obohacuje

Věříme v to, že rozmanitost ve skupině je žádoucí. Rozdíly ve velikosti škol, v délce praxe účastníků nebo v jejich předchozích zkušenostech jsou pro nás další možností, jak se dostat k novým perspektivám a jak se víc naučit. Rozmanitý je i tým, který program realizuje.

Sledujeme dopad na učení

Program nebude úspěšný, pokud nebude mít pozitivní dopad na učení dětí ve školách zapojených účastníků.

Vzdělavatel je průvodce

Vzdělavatele chápeme jako průvodce na cestě vzděláváním. Je zodpovědný za vytváření podmínek, prostředí a podnětů. Vzdělavatel poskytuje cílenou zpětnou vazbu, která napomáhá učení a rozvoji osobnosti.

Náš příběh

Věříme, že dobrá škola dokáže proměnit životy dětí k lepšímu. Aby měly děti za doprovodu učitelů možnost nacházet svou vlastní hodnotu a uplatnit se ve světě, musí pro to ve škole vznikat prostor a podmínky. Takové podmínky nejlépe vytváří tým učitelů v čele s ředitelem – pedagogickým lídrem.

Ředitel v roli pedagogického lídra hluboce rozumí potřebě zaměřovat se ve škole na učení a rozvoj dětí. Věří, že jeho základním úkolem je vyhodnocovat dopad všech pracovníků ve škole na učení dětí. Získává svůj tým pro vizi školy, jako otevřeného a učícího se společenství, v jehož centru je dítě. Takové ředitele tu chceme mít.

Stejně jako v našem učitelském výcviku jsme se i v ředitelském programu zaměřili na to nejlepší z českého i zahraničního vzdělávání. Přivezli jsme know-how ze studijní cesty po USA, využili jsme studie od nejvýznamnějších expertů zabývajících se dopadem práce ředitelů na učení dětí. Načerpali jsme inspiraci od expertní rady složené ze zkušených ředitelů a odborníků z Česka.

Věříme, že jedině společně dokážeme vybudovat silnou a soudržnou komunitu s potenciálem proměňovat vzdělávání dětí k lepšímu.

Know-how a teoretická východiska

Na přípravě programu jsme pracovali se zkušenými českými experty

Členové expertní rady se spolupodíleli na tvorbě koncepce programu a poskytovali inspiraci a zpětnou vazbu realizačnímu týmu.

Inspirovali jsme se nejlepším zahraničním know-how

Uskutečnili jsme studijní cestu do New Yorku a konzultovali jsme se zkušenými institucemi v USA.

NYC Leadership Academy, NYC Department of Education, Bank Street College of Education, Wallace Foundation a další

Využíváme poznatky z českých i zahraničních výzkumů a studií

Kenneth Leithwood, John Hattie, Milan Pol, Michael Fullan, Elizabeth A. City, Helen Timperley, Pam Sammons, Alma Harris, David Hopkins, OECD, McKinsey, ČŠI a další

Některé ze zdrojů, jimiž jsme se inspirovali:

  • FULLAN, Michael. The Principal: Three keys to maximizing impact (2014)
  • HATTIE, John. High-Impact Leadership: Effective instructional leaders don’t just focus on student learning. They relentlessly search out and interrogate evidence of that learning (2015)
  • LEITHWOOD, Kenneth a spol. How leadership influences student learning (2004)
  • Principal as Instructional Leader: The Knowledge Loom: Educators Sharing and Learning Together (Brown University, 2008)
  • DAY, Christopher a K. A LEITHWOOD. Successful principal leadership in times of change: an international perspective (2007)
  • CITY, Elizabeth A. Instructional rounds in education: a network approach to improving teaching and learning (2009)